• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
47905   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กำหนดการขาดราชการ การลา และการมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
จรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฎกระทรวงและระเบียบ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login